Zápis


Zápis pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, zápis pro školní rok 2021/2022 proběhne distanční formou v období od 2. do 16.května 2021. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.

Způsob podání žádosti o přijetí

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

− do datové schránky mateřské školy

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

− osobním podáním v mateřské škole

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

V případě osobního podání žádosti ve školce je nutná rezervace času pro individuální schůzku na telefonním čísle 720 346 444 nebo prostřednictvím emailu info@edin.cz.

 

Jaké dokumenty potřebujete k zápisu do naší mateřské školy?

 • Přihlášku do MŠ (ke stažení)
 • Evidenční list – potvrzení od lékaře (ke stažení). Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo  se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
 • Prostou kopii rodného listu dítěte
 • V případě cizinců doklad o přechodném pobytu dítěte 

 

Kritéria pro přijetí

Podle následujících kritérií bude ředitelka postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole EDIN v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte podaných v době zápisu přesáhne počet volných míst v mateřské škole.

 • Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné – 20 bodů
 • Děti, které mají sourozence v ZŠ nebo MŠ EDIN – 15 bodů
 • Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku – 10 bodů
 • Děti, které dovršily věk 3 let – 5 bodů

Doplňující kritéria:

V případě shody výsledků dle kritérií bude mít přednost:

 • Starší dítě před mladším
 • Umístění sourozenců (starší sourozenec je již v MŠ nebo v ZŠ EDIN)
 • Dítě s celodenní péčí před dítětem s polodenní péčí nebo individuálním vzděláváním dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.
 • Los (v případě rovnosti výsledků přes využití všech předešlých možností)

 

Pokud bude již v červnu z epidemiologického hlediska situace příznivá, uspořádáme pro děti a jejich rodiny společné setkání dodatečně na zahradě naší školky.

Těšíme se na Vás a Vaše děti.