Zápis


Zápis pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,
zápis na školní rok 2023/2024 proběhne 2. 5. 2024 a 3. 5. 2024 od 8:00 do 16:00. Povinnost
plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 pěti let.

Způsob podání žádosti o přijetí

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

− do datové schránky mateřské školy

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

− osobním podáním v mateřské škole

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

V případě osobního podání žádosti ve školce je nutná rezervace času pro individuální schůzku na telefonním čísle 720 346 444 nebo prostřednictvím emailu info@edin.cz.

 

Jaké dokumenty potřebujete k zápisu do naší mateřské školy?

 • Přihlášku do MŠ (ke stažení)
 • Evidenční list – potvrzení od lékaře (ke stažení). Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo  se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
 • Prostou kopii rodného listu dítěte
 • V případě cizinců doklad o přechodném pobytu dítěte 

 

Kritéria pro přijetí

Podle následujících kritérií bude ředitelka postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole EDIN v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte podaných v době zápisu přesáhne počet volných míst v mateřské škole.

 • Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné – 20 bodů
 • Děti, které mají sourozence v ZŠ nebo MŠ EDIN – 15 bodů
 • Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku – 10 bodů
 • Děti, které dovršily věk 3 let – 5 bodů

Doplňující kritéria:

V případě shody výsledků dle kritérií bude mít přednost:

 • Starší dítě před mladším
 • Umístění sourozenců (starší sourozenec je již v MŠ nebo v ZŠ EDIN)
 • Dítě s celodenní péčí před dítětem s polodenní péčí nebo individuálním vzděláváním dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.
 • Los (v případě rovnosti výsledků přes využití všech předešlých možností)

 

 

Těšíme se na Vás a Vaše děti.

ana de armes nude scene naked pn the beach pornsexnxx.net naruto x kushina porn milly bobby brown porn, how to finger a girl bryan silva gay porn pornoespresso.net sei dorei gakuen 2 stepdaughter and dad porn